Safer Doncaster TV to sie? telewizorów plazmowych rozmieszczonych w ró?nych miejscach Doncaster. Dwana?cie du?ych odbiorników (48 cali) transmituje tzw. „safety films” i „safety messages”. Ekrany mo?na znale?? w nast?puj?cych miejscach:

 • Doncaster Dome
 • Law Courts
 • Colonnade Council Office
 • Armthorpe Customer Service Centre
 • Tesco Cafe
 • Asda Cafe
 • Four Seasons Cafe (Town Centre)
 • 5 Doctor’s surgeries/ health centres

Safer Doncaster TV wy?wietla i promuje filmy przygotowane przez Safer Doncaster Partnership. Ka?dego tygodnia ka?dy z dwunastu telewizorów plazmowych ogl?da ponad 50000 mieszka?ców Doncaster.

Zeby ogl?da? Safer Doncaster TV kliknij link poni?ej.

Safer Doncaster TV  

Jakie informacje pojawiaj? sie w Safer Doncaster TV?

 • krótkie filmiki o Doncaster
 • zdj?cia
 • rz?dowe filmy promuj?ce bezpiecze?stwo
 • aktualno?ci z regionu, pogoda, sport

Sie? ekranów plazmowych mo?e by? tak?e wykorzystana do publikacji informacji na temat zaginionych osób, wypadków drogowych a tak?e informawa? o zamkni?tych autostradach.