Nowa przychodnia lekarska „8-8″w Doncaster

Nowa placówka NHS w centrum miasta ma zosta? otwarta na pocz?tku przysz?ego roku. Oddzia? ma by? czynny przez 12 godzin na dob? (8am-8pm) przez wszystkie dni w roku.

W zwi?zku z tym Doncaster Primary Care Trust (PCT) pyta mieszka?ców miasta o oczekiwania zwi?zane z nowym o?rodkiem. W pi?tek 9 maja 2008 PCT uruchomi? program dwumiesi?cznych konsultacji, by dowiedzie? si? do jakich us?ug lekarskich mieszka?cy chcieliby mie? dost?p w tej placówce.

PCT Chief Executive powiedzia?: „Rz?d poprosi? w?adze ka?dego okr?gu zdrowotnego aby te otworzy?y przychodni? lekarsk? tego typu na swoim terenie. Placówki te zosta?y stworzone by da? pacjentom wi?kszy dost?p do us?ug lekarskich. Oddzia? w Doncaster poza standardowymi wizytami u lekarza rodzinnego zaoferuje tak?e wi?cej us?ug i zadba o wysoki poziom ich ?wiadczenia”.

„Decyzja o powo?aniu nowego o?rodka opieki zdrowotnej zosta?a ju? podj?ta i jest to dobra wiadomo?? dla mieszka?ców Doncaster. B?dzie to centrum NHS wolne od op?at i dost?pne dla ka?dego w??czaj?c pacjentów ju? zarejestrowanych w innych przychodniach”.

Pracownicy PCT przygotowali seri? spotka? z mieszka?cami by wyja?ni? wszystkie w?tpliwo?ci zwi?zane z now? placówk?.

Oto terminy i miejsca pi?ciu spotka? z mieszka?cami:

Czwartek 22 Maj                       10am -12noon           Bullcroft Memorial Hall, Carcroft

Wtorek 3 Czerwiec                     1pm-3pm                   Community Centre, Moorends

Sobota 7 Czerwiec                     11am-1pm                 Danum Hotel, Doncaster town centre

Poniedzia?ek 9 Czerwiec             1pm-3pm                   Ivanhoe Centre, Conisbrough

?roda 25 Czerwiec                      7pm-9pm                   Pheasant Bank School, Rossington

Wj?cej informacji udziela Emma Farmer (PCT) pod numerem telefonu 01302 320111.