Pracuj jako asystent nauczania (Teaching Assistant)

Artykuł ten powstał z myślą o osobach zainteresowanych rozpoczęciem pracy w charakterze asystenta nauczania.

 

Charakter tego rodzaju pracy i związane z nią obowiązki będą się różnić w zależności od rodzaju i specyfiki konkretnej szkoły czy też innej placówki edukacyjnej: żłobka, przedszkola, szkoły dla juniorów, gimnazjum, szkoły specjalnej czy też np. szkoły niezależnej.
W każdym jednak przypadku ważne jest czy osoba zainteresowana tego rodzaju zawodem lubi pracę z dziećmi, ma z nimi dobry kontakt i pragnie odgrywać rolę w ich edukacji i wychowaniu.

Zadaniem asystenta nauczania jest wspieranie nauczycieli i pomaganie dzieciom w ich rozwoju edukacyjnym i społecznym zarówno na terenie szkoły jak również poza nią.
Kwestia wymaganych od potencjalnego kandydata kwalifikacji i doświadczenia zawodowego zazwyczaj zależy od lokalnych władz oświatowych jak również poszczególnych szkół. Może się zdarzyć tak, że jeśli kandydat ma wystarczająco dużo doświadczenia w pracy z dziećmi lub może pokazać pracodawcom, że ma odpowiednią osobowość i potencjał do wykonywania tego rodzaju pracy, może mieć szansę rozpocząć pracę bez kwalifikacji i zdobywać je już podczas pracy. Jednakże niezależnie od rodzaju placówki edukacyjnej, w każdym przypadku podejmowania pracy z dziećmi bardzo ważnym wymogiem jest dostarczenie pracodawcy zaświadczenia o niekaralności (ang. Disclosure and Barring Service clearance – DBS).

Osoba pracująca jako asystent nauczania ma dobre możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez zdobywanie dodatkowych kwalifikacji np. od asystenta w przedszkolu aż do zdobycia kwalifikacji nauczyciela jeżeli zostaną spełnione kryteria kwalifikacyjne.
Specyfika konkretnych obowiązków bedzie zależała od rodzaju szkoły i wieku dzieci do niej uczęszczających. Między innymi będzie to wspieranie dzieci ze szczególnymi potrzebami, pracując z nimi indywidualnie lub w małych grupach. W niektórych szkołach asystent nauczania będzie miał specjalizację jak np. wspieranie uczniów w zakresie zdobywania/doskonalenia umiejętności czytania i pisania, liczenia, czy też praca z dziećmi o specjalnych wymogach edukacyjnych – ang. special educational needs (SEN). W przypadku asystenta posiadającego umiejętności poliglotyczne obowiązki mogą obejmować przede wszystkim pracę z dziećmi, których język rodzimy jest inny niż angielski.

Istnieje również stanowisko asystenta nauczania na wyższym poziomie, które jest nazywane po angielsku Higher Level Teaching Assistant (HLTA). Ze stanowiskiem tym związana jest większa odpowiedzialność i obowiązki mogą uwzględniać współpracę z nauczycielami we wspieraniu różnego rodzaju działań edukacyjnych, pomoc w planowaniu lekcji i przygotowywanie materiałów dydaktycznych, praca w charakterze asystenta specjalisty ds. poszczególnych przedmiotów, prowadzenie zajęć pod kierunkiem nauczyciela czy też nadzorowanie innego personelu pomocniczego. Dodatkowo do zakresu obowiązków będzie należała ocena i dokumentacja postępów w nauce dzieci jak również dokonywanie sprawozdania z tych postępów.

Zasadniczą cechą, ktorą powinna się wykazywać osoba zainteresowana pracą w tym zawodzie, niezależnie od rodzaju szkoły czy też wieku dzieci do niej uczęszczających, jest przede wszystkim umiejętność budowania dobrych relacji z dziećmi jak rownież z nauczycielami, rodzicami uczniów czy też opiekunami. Zrozumienie przebiegu procesów rozwojowych jak rownież edukacyjnych u dzieci, elastyczność i kreatywność, umiejętność zajmowania się grupą i radzenia sobie z trudnym zachowaniem dzieci, cierpliwość jak rownież poczucie humoru są rownież niezbędne w pracy z dziećmi.

Aby zdobyć dokładne informacje co należy zrobić by móc wykonywać zawód asystenta nauczania w Anglii, przedyskutować kwestie odpowiednich kwalifikacji i możliwych szkoleń, zapraszamy do kontaktu z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi w National Careers Service. Wybierając numer 0800 093 1114 w godzinach od 9:00 do 17:00 w dniach od poniedziałku do piątku, istnieje możliwość porozmawiania z doradcą w języku polskim.

Zapraszamy.